Stichting de Helpende Hand Wageningen  
Beleid en Doelstelling van de Stichting

Doelstelling 

De Stichting heeft als doel het vrijwillig verlenen van kleine diensten aan hulpbehoevenden die daartoe zelf geen of minder mogelijkheden hebben. De Stichting wordt gesubsidieerd door de gemeente Wageningen en via vrijwillige giften. De Stichting legt aan de gemeente verantwoording af over de geleverde hulp. 

Vrijwilligers krijgen indien noodzakelijk de beschikking over gereedschappen. Deze blijven in het bezit van de Stichting en dienen ingeleverd te worden als de vrijwilliger zijn werk beëindigt. 

Beleidsplan 

De Stichting tracht haar doelstellingen onder meer te bereiken door het blijven werven van meer vrijwiligers. De hulpzoekenden komen in contact met de Stichting via het Vrijwilligerscentrum. Zij zijn de voorhoede en een belangrijk contact voor de toekomst van de Stichting. Klachten kunnen worden doorgegeven aan het Vrijwilligerscentrum Wageningen, de coördinator of het bestuur. In overleg wordt getracht de klachten zo goed mogelijk op te lossen. 

Er worden gesprekken gevoerd met de gemeente Wageningen om mogelijkheden te bekijken om mensen bij de Stichting te plaatsen in het kader van een re-integratietraject. Dit behelst een samenwerking met “Compleet Mensenwerk”. De vorm die de samenwerking moet krijgen wordt nog nader uitgewerkt. Voor de verdere toekomst wordt ook ingezet op een nauwe samenwerking met de Stichting Present in het kader van een klussenketen. Het doel is om een flexklussenteam op te zetten, waarin vaste vrijwiligers van De Helpende Hand en Present aangevuld worden met Compleet Mensenwerk. Hierbij wordt een plek gecreëerd voor mensen van Compleet waar werkervaring opgedaan wordt en talenten ontdekt kunnen worden die niet naar boven komen in een werkplaats. Zo kunnen nog meer kwetsbare mensen in Wageningen geholpen worden. 

Activiteiten 

De Stichting bestaat uit een vrijwillig bestuur, een coördinator en uitvoerende vrijwilligers (klusjesmensen, tuinmensen en mensen voor het doen van boodschappen), op dit moment in totaal 20 mensen. De coördinator zorgt voor een goed contact met de vrijwilligers en de hulpvragers. De vrijwilligers zijn gemotiveerd voor de uitvoering van hun taken. Zij doen zelfstandig hun werk en zijn kundig en precies. 

De Stichting werkt nauw samen met het Vrijwilligerscentrum Wageningen. Zij geleiden de hulpvragen door naar de Stichting, die na uitvoering een terugkoppeling verzorgen. Elke nieuwe hulpvrager wordt eerst bezocht voor een kennismakingsgesprek. Daar wordt aangegeven wat er verwacht kan worden. Ook dient deze intake om de aard van de klus op te nemen en de rechtmatigheid van de hulpvraag te beoordelen. 

Beloning bestuur 

Het bestuur bestaat uit (onbezoldigde) vrijwilligers.


Vrijwilligers
De Stichting tracht dit beleid en doelstelling onder meer te bereiken door het blijven werven van vrijwilligers. De hulpzoekenden komen in contact met onze Stichting door te bellen met het Vrijwilligers Centrum Wageningen. Zij zijn onze voorhoede en erg belangrijk contact voor de toekomst van de stichting.

Is onderdeel van Welsaam. Dit is het samenwerkingsverband voor de uitvoering van de activiteiten op het gebied van ontmoeten, ondersteuning en meedoen in de Wageningse samenleving.